Metodologia

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n (FVCA) toimialatutkimus perustuu Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen (EVCA) ylläpitämään PEREP_Analytics - pääomasijoitustietokantaan, siitä kerättyihin tilastoihin sekä metodologiaan. Tiedot PEREP_Analytics - tietokantaan kerätään online-kyselyn avulla pääomasijoittajilta ja niitä täydennetään julkisista lähteistä saatavalla informaatiolla. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry siirtyi uuteen PEREP_Analytics - tietokantaan vuoden 2008 alussa. Tähän mennessä siihen on Suomen lisäksi liittynyt yhteensä 19 kansallista pääomasijoitusyhdistystä Euroopassa. PEREP_Analytics -tietokannan toimintaa valvoo erillinen hallitus (Governing Board), joka koostuu alan johtavista akateemikoista Euroopassa.


Otannan suunnittelu ja valinta

Suomen osalta PEREP_Analytics - pääomasijoitustietokantaan tietoja kerätään FVCA:n varsinaisilta jäseniltä, jotka edustavat lähes kaikkia Suomessa toimivia pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhteisöjä. PEREP_Analyticsin analyytikot täydentävät jäsenistön ulkopuoliset tiedot julkisista lähteistä. Alla olevan listan mukaisia sijoituksia ei tilastoissa huomioida:

 • Mukaan ei oteta yhteisöjä, jotka sijoittavat toisiin pääomasijoitusyhtiöihin (ns. fund-of-funds), jotta vältyttäisiin laskemasta sijoituksia kahteen kertaan.

 • Yhtiöiden tekemiä sijoituksia ei oteta huomioon, ellei yhtiöllä ole sijoitustoimintaan erillistä yritystä (ns. corporate venturing -yksikköä).

 • Bisnesenkeleiden tekemät sijoitukset on jätetty huomioimatta.

 • Kysely ei ota huomioon suoria sijoituksia.

 • Mikäli ulkomaisella pääomasijoitusyhtiöllä on pysyvä toimisto Suomessa, lasketaan tämän toimiston kautta tehdyt sijoitukset mukaan.


Varainhankinta

Pääomasijoitusrahastoihin kerätyt pääomat kohdennetaan pääomasijoitusyhtiön kotimarkkinaa varten, vaikka sijoitusperiaatteena olisikin sijoittaa varat johonkin toiseen maantieteelliseen markkina-alueeseen. Varainhankinnan laskenta riippuu kuitenkin yksittäisen pääomasijoitusyhtiön tyypistä - siitä, onko yhtiö riippumaton vai ns. captive (sijoituksensa suoraan omasta taseestaan tekevä).

Riippumattomien pääomasijoitusyhtiöiden rahastoihinsa keräämät pääomat ja captive-toimijoiden kokoamat varat summautuvat kyseisenä vuonna kerätyiksi uusiksi pääomiksi. Kaikki tietyllä pääomasijoitusmarkkinalla kerätyt pääomat saadaan, kun tähän summaan lisätään vielä pääomasijoitusyhtiöiden keräämät pääomatulot, jotka voidaan sijoittaa uudelleen.


Sijoitukset ja irtautumiset

Sijoitus- sekä irtautumistiedot kootaan yhteen sekä toimiala- että markkinanäkökulmasta. Toimialatilastoissa (industry statistics) sijoitustiedot järjestetään sijoitukset tehneen pääomasijoitusyhtiön sijainnin perusteella, kun taas markkinatilastoissa (market statistics) tiedot jäsennetään kohdeyrityksen sijainnin mukaan. Sama lähestymistapa pätee myös irtautumisten kirjaamisessa. Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden tekemät sijoitukset ja irtautumiset sekä kotimaassa että ulkomailla kuuluvat toimialatilastoon. Markkinatilastoon kuuluvat suomalaisiin kohdeyrityksiin kohdistuneet sijoitukset ja irtautumiset, joita ovat tehneet sekä suomalaiset että ulkomaiset toimijat.

Sijoitusten lukumäärä lasketaan kunkin sijoitusvälineen (esim. rahaston) tekemien sijoitusten lukumäärän tai captive -organisaation tekemien suorien sijoitusten perusteella. Siksi, jos esimerkiksi kolmea erillistä rahastoa hoitava itsenäinen pääomasijoitusyhtiö sijoittaa yhteen kohdeyritykseen käyttäen kustakin rahastosta peräisin olevaa pääomaa, lasketaan nämä kolmeksi sijoitustapahtumaksi. Vastaavasti, jos sama pääomasijoitusyhtiö sijoittaa tiettyyn kohdeyritykseen eri aikoina saman vuoden kuluessa, lasketaan nämä sijoitukset erikseen.

Ensisijoitukset kuten muutkin sijoitukset perustuvat sijoittavien rahastojen määrään. Jos esimerkiksi kohdeyhtiö on jo saanut rahoitusta tietyltä pääomasijoitusrahastolta ja toinen pääomasijoitusrahasto sijoittaa siihen myöhemmin, on jälkimmäinen sijoitus jatkosijoitus kohdeyhtiön näkökulmasta. Sijoitus on kuitenkin ensisijoitus viimeksi mainitun rahaston kannalta. Tilastoissa saatetaan käyttää molempia näkökulmia ja se ilmaistaan selkeästi kunkin tilaston yhteydessä.

Irtautumistilastojen avulla voidaan seurata mitä suomalaiselle pääomasijoitussalkulle tapahtuu. Irtautumiset ilmaistaan hankintahintaisina, ei todellisina myyntisummina. Niistä ei siis ilmene voittoa tai summaa, jonka pääomasijoitusyhtiöt todellisuudessa saavat.

Irtautumisten lukumäärä on mitattu saman periaatteen mukaisesti kuin sijoituksetkin. Jokainen irtautuminen on siis laskettu yksitellen. Pääomasijoitusyhtiöllä voi siten kunakin vuonna olla useita irtautumisia samasta kohdeyhtiöstä.

Sijoitus- sekä irtautumistilastojen tarkastelussa on syytä ottaa huomioon, että vuodesta 2008 eteenpäin kasvuvaihe (expansion) on korvattu kahdella erillisellä kehitysvaiheella: aikainen kasvu (ent. myöhempi venture) sekä myöhempi kasvu (ent. kasvuvaihe).


Hallinnoitu pääoma

Hallinnoiduksi pääomaksi lasketaan seuraavien lukujen summa:

 • kohdeyhtiöihin hankintahintaan sijoitettu (vielä irtautumaton pääoma)

 • kohdeyhtiöihin sitoutunut muttei vielä sijoitettu pääoma

 • rahastositoumukset (kohdeyhtiöihin vielä sijoittamaton tai sitoutumaton pääoma)

Captive-sijoittajien kohdalla sijoituksiin taseesta saatavissa olevia summia ei lasketa hallinnoituun pääomaan. Jos pääomasijoitusyhtiö sijoittaa vaan taseestaan, on hallinnoitu pääoma samansuuruinen kuin kahden ensimmäisen kohdan yhteenlaskettu summa.


Määritelmät

Vuodesta 2008 alkaen sekä kehitysvaiheissa että teollisuuden aloissa on tapahtunut muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kehitysvaiheissa aikaisempien vuosien kasvuvaihe jakaantui kahdeksi eri vaiheeksi: aikainen kasvu (ent. myöhempi venture) sekä myöhempi kasvu (ent. kasvuvaihe). Teollisuuden alat jakautuivat seitsemään suureen luokkaan sekä niiden alaluokkiin.


Kehitysvaihe/rahoitusmääritelmien tyypit

Siemenvaihe: Rahoitusta alkuidean tutkimukseen, arviointiin ja kehittämiseen ennen kuin yritys on saavuttanut käynnistysvaiheen.

Käynnistysvaihe: Rahoitusta yrityksille tuotekehittelyvaiheeseen ja lisärahoitukseksi kaupallisen valmistuksen ja myynnin aloittamiseen. Yritykset voivat olla vasta perustamisvaiheessa tai ne ovat toimineen jo vähän aikaa, ne eivät kuitenkaan ole vielä myyneet tuotteitaan kaupallisesti.

Muu aikainen vaihe: Rahoitusta yrityksille, jotka ovat saattaneet tuotekehityksen päätökseen ja tarvitsevat lisärahoitusta kaupallisen valmistuksen ja myynnin aloittamiseen. Yritykset eivät vielä tuota voittoa.

Aikainen kasvu: Rahoitusta yrityksille laajenemisvaiheeseen. Yritykset saattavat olla vielä kannattavuusrajan alapuolella tai niiden liiketoiminta ei välttämättä ole vielä tuottoisaa. On yleistä, että kohdeyrityksessä on jo pääomasijoittajia rahoittamassa toimintaa ja tämän vuoksi myöhempi venture käsittää yleensä C tai D rahoituskierrokset.

Myöhempi kasvu: Pääomarahoitusta, joka kohdistuu verrattain kehittyneempiin yrityksiin, jotka etsivät pääomaa laajentuakseen tai uudistaakseen toimintojaan, päästäkseen uusille markkinoille tai rahoittaakseen merkittävää yrityskauppaa ilman, että yrityksen liiketoiminnan hallinta muuttuu. Toteutetaan yleensä vähemmistösijoituksina, mutta ei välttämättä.

Siirtymävaihe: Rahoitusta yritykselle siirtymävaiheeseen yksityisestä omistuksesta julkisilla markkinoilla noteeratuksi yritykseksi.

Tervehdyttäminen: Rahoitusta vaikeuksissa olevalle yritykselle. Tarkoituksena saada toiminta jälleen kannattavaksi.

Jälkirahoitus: Olemassa olevien osakkeiden ostaminen toiselta pääomasijoitusorganisaatiolta tai toisilta osakkeenomistajilta.

Pankkilainan uudelleenrahoitus: Päämääränä yrityksen velkaantumisasteen vähentäminen.

Toimivan johdon yritysosto (MBO): Rahoituksen tarkoituksena on antaa toimivalle johdolle ja sijoittajille mahdollisuus hankkia jo olemassa oleva tuotelinja tai toimiva yritys.

Ulkopuolisen johdon yritysosto (MBI): Rahoitus, joka antaa yrityksen ulkopuoliselle johtajalle tai ryhmälle johtajia mahdollisuuden ostaa yritystä pääomasijoittajien tuella.

Julkisesta yksityiseksi: Listattujen osakkeiden ostaminen siten, että yritys poistetaan pörssilistalta.

Muu listattujen osakkeiden osto: Pörssissä listattujen osakkeiden osto siten, ettei yritystä poisteta pörssilistalta.

Muu leveroitu buyout: Rahoitus, jonka avulla ostetaan yritys (muulla tavoin kuin MBO, MBI tai ostamalla listattuja osakkeita) käyttäen merkittävää määrää lainarahoitusta.


Kehitysvaiheiden jaottelu vaiheeseen

Siemenvaihe:           Siemenvaihe
Käynnistysvaihe:      Käynnistysvaihe, Muu aikainen vaihe
Aikainen kasvu:       Aikainen kasvu, Siirtymävaihe
Myöhempi kasvu:     Myöhempi kasvu
Tervehdyttäminen:  Tervehdyttäminen
Jälkirahoitus:          Jälkirahoitus, Pankkilainan uudelleenrahoitus
Yritysostot:             Toimivan johdon yritysosto (MBO), Ulkopuolisen
                              johdon yritysosto (MBI), Julkisesta yksityiseksi,
                              Muu listattujen osakkeiden osto, Muu leveroitu buyout


Kehitysvaiheiden jaottelu Aikaisen vaiheen -sijoituksiin sekä Buyout -sijoituksiin

Venture: Siemenvaihe, Käynnistysvaihe, Aikainen kasvu
Buyout: Myöhempi kasvu, Tervehdyttäminen, Jälkirahoitus, Yritysostot


Teollisuuden alat

MAATALOUS, KEMIKAALIT JA MATERIAALIT

Maatalous

 • Viljan viljely
 • Kalastus, metsästys ja karjanhoito
 • Metsänhoito
 • Maatalous: muu


Kemikaalit ja materiaalit

 • Orgaaniset kemikaalit
 • Erikoiskemikaalit
 • Materiaalit
 • Muovi
 • Kemikaalit ja materiaalit: palvelut
 • Kemikaalit ja materiaalit: muu


LIIKETOIMINTA- SEKÄ TEOLLISUUSTUOTTEET JA - PALVELUT

Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet

 • Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet
 • Teolliset mittaus-, tunnistus- ja ohjauslaitteet
 • Valmistusteollisuus: muu


Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut

 • Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut


Rakennusteollisuus

 • Rakennusteollisuus


Kuljetus

 • Kuljetuspalvelut
 • Kuljetusvälineet: valmistus ja liittyvät palvelut
 • Kuljetus: muu


KULUTUSTUOTTEET JA - PALVELUT SEKÄ VÄHITTÄISMYYNTI

Kulutustuotteet ja vähittäismyynti

 • Kulutustuotteiden valmistus
 • Kulutustuotteiden vähittäismyynti
 • Erikoisjälleenmyyjät
 • Kulutustuotteet: muu


Kulutuspalvelut

 • Koulutus- ja valmennustuotteet ja -palvelut
 • Palvelu, urheilu- ja viihdelaitokset
 • Julkiset palvelut (ei koulutus)
 • Ravintolat ja ruokapalvelut
 • Kulutuspalvelut: muu


ENERGIA JA YMPÄRISTÖ

Energia ja ympäristö

 • Vaihtoehtoinen energia
 • Hiili- ja metallimalmit
 • Kaasu ja öljy
 • Sähköntuotanto
 • Energiaan liittyvät palvelut
 • Ympäristöpalvelut
 • Energia: muu


RAHOITUSPALVELUT

Rahoituspalvelut

 • Rahoitusinstituutiot ja -palvelut


Kiinteistö (Real estate)

 • Kiinteistö (Real estate)

ICT (TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA)

Tietoliikennetekniikka

 • Televisio- ja radiolähetystoiminta, julkaisutoiminta ja sisällöntuotanto
 • Viestintä- ja verkottamispalvelut
 • Viestintälaitteet
 • Tietoliikennepalvelut, puhelin/videokonferenssivälineet ja -palvelut, VoIP
 • Tietoliikennelaitteisto: muu
 • Teleoperaattorit
 • Internet-teknologia
 • Viestintä: muu


Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka

 • Tietokonejärjestelmät ja oheislaitteet
 • Kuluttajaelektroniikka
 • Tietokonelaitteisto: muu
 • Sovelluskohtaiset mikropiirit
 • Elektroniset komponentit
 • Yleiskäyttöiset mikropiirit
 • Puolijohteet: muu
 • Liiketoimintaan liittyvät ohjelmistot
 • Liitettävyys-, verkottamis- ja viestintäohjelmistot
 • Loppukäyttäjän ohjelmistot
 • Järjestelmäohjelmistot
 • Ohjelmistot: muu
 • Tiedonhallintapalvelut
 • Tietokoneisiin liittyvät palvelut: muu


LIFE SCIENCES

Life Sciences

 • Bioteknologia
 • Lääkkeidenkehitysteknologia
 • Terveydenhoitolaitokset ja -palvelut
 • Lääketieteelliset tietojärjestelmät
 • Lääketieteelliset laitteistot ja liittyvä ohjelmisto
 • Lääketieteelliset välineet ja tarvikkeet
 • Lääkkeet ja lääkkeiden kuljetus
 • Terveydenhoito: muu

High-tech -yhtiö

Yhtiö, jolla on yksinomistus määrättyihin immateriaalioikeuksiin kuten mallioikeuksiin, patentteihin, tekijänoikeuksiin jne., jotka tuovat oleellista lisäarvoa yhtiön tuotteelle sekä liiketoiminnalle ja jotka yhtiön vakituinen henkilökunta kehittää yhtiössä sisäisesti. Vaikka high-tech -yhtiöt eivät rajoitu mihinkään teollisuuden aloihin, niitä tapaa useimmilla aloilla, jotka liittyvät televiestinnän laitteisiin, Internet-teknologiaan, tietokonelaitteisiin, -ohjelmiin, ja -palveluihin, elektroniikkaan, puolijohteisiin, bioteknologiaan sekä lääketieteen kojeisiin ja laitteisiin.


Cleantech-yhtiö

Yhtiö, jonka toiminta käsittää laajan valikoiman tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka on suunniteltu tuottamaan parasta mahdollista arvoa alhaisin kustannuksin sekä vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia ja tätä kautta parantamaan elämän laatua. Vaikka cleantech-yhtiöt eivät rajoitu mihinkään teollisuuden aloihin, niitä tapaa useimmin teollisuuden aloilla, kuten maatalous, energia, valmistus ja tuotanto, kuljetus sekä vesiteollisuus.