Sijoitusprosessi

Prosessin alku

Kun rahoitusta hakeva yritys on kartoittanut yritykselleen sopivia pääomasijoittajia, voidaan lähestyä sijoittajaa ja kertoa rahoitustarpeista. Liiketoimintasuunnitelma on ensisijaisen tärkeä väline, kun pääomasijoittajan kanssa ryhdytään käymään neuvotteluita. Liiketoimintasuunnitelman täytyy kertoa yrityksen toiminnan luonteesta, tavoitteista ja keinoista saavuttaa asetetut tavoitteet. Pääomasijoittaja on kiinnostunut muun muassa yrityksen tuotteiden ja palveluiden kilpailuedusta, markkinaselvityksistä, tarvittavan rahoituksen määrästä ja käyttökohteista. Asiat tulee esittää ytimekkäästi ja mieluiten mahdollisimman täsmällisiä termejä käyttäen.

Due diligence

Sijoitusprosessin ensimmäisessä vaiheessa sijoituspyynnön arviointi perustuu yrityksen laatimaan liiketoimintasuunnitelmaan. Sijoittajille esitetyistä hankkeista karsiutuu käytännössä suurin osa (noin 90 %) tässä vaiheessa. Alustava arviointi suoritetaan suhteellisen nopeassa ajassa, joten yrityksen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota kahteen seikkaan: liiketoimintasuunnitelma on laadittu huolella ja yhteydenotto kohdistetaan oikeisiin sijoittajiin. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelman yhteenveto on paras tapa herättää sijoittajan kiinnostus jatkotarkasteluun.

Keskeiset seikat, joihin pääomasijoittaja tässä vaiheessa kiinnittää huomiota, ovat:

  • Pystyykö yritys kannattavaan ja kasvavaan liiketoimintaan?
  • Onko yrityksen johtoryhmällä valmiudet yrityksen liiketoiminnan ohjaamiseen yrityksen eri kehitysvaiheissa?
  • Voiko sijoittaja saada tavoittelemansa tuoton yrityksen arvonnousun kautta?

Pääomasijoittaja käyttää valintaperusteena yrityksen liiketaloudellisten suunnitelmien ohella sijoituspyynnön soveltuvuutta omaan sijoitusstrategiaansa. Sijoitusstrategia voi määräytyä esim. sijoituksen koon, yrityksen kehitysvaiheen, yrityksen toimialan ja yrityksen maantieteellisen sijainnin mukaan.

Mikäli sijoittaja katsoo sijoituspyynnön soveltuvan omiin kriteereihinsä, järjestetään seuraavassa vaiheessa tapaaminen yrityksen johdon kanssa. Neuvottelujen seurauksena karsiutuu kokemuksen mukaan vielä noin puolet jäljellä olevista yrityksistä.

Kolmannessa vaiheessa (due diligence) pääomasijoittaja tutustuu kohdeyritykseen perusteellisesti. Sijoittaja arvioi yrityksen omien painotettujen sijoituskriteeriensä pohjalta. Yleisesti tärkeimpänä kriteerinä pidetään yrityksen johdon valmiuksia kyseisen liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Muita keskeisiä seikkoja ovat yrityksen kohdemarkkinoiden koko ja kehitys, yrityksen tuotteen ja teknologian kilpailukyky sekä liiketoiminnan vaatima pääoma sijoitushetkellä ja mahdolliset lisäsijoitustarpeet. Yrityksen laatimien taloudellisten ennusteiden realistisuus ja lähtökohtaolettamuksien perustelu antavat kuvan siitä perusteellisuudesta, jolla liiketoimintasuunnitelmaan on paneuduttu.

Arviointiprosessin toisessa ja kolmannessa vaiheessa sijoittaja suorittaa yrityksen arvonmäärityksen. Yrittäjän ja sijoittajan päästyä yhteisymmärrykseen yrityksen arvosta määritellään sijoittajan saama omistusosuus yrityksestä. Sijoitus tehdään loppujen lopuksi noin 3-4 %:iin saaduista sijoituspyynnöistä. Käytännön toiminnan pelisäännöiksi laaditaan lopuksi osakassopimus.